ติดต่อสอบถาม

 • 1

  สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

  ติดต่อ: คุณยุวดี แก้วคูนอก
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 4230
  โทรสาร: 02-622-2184
  E-mail: yuwadee@jsccib.org

 • 2

  หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: กุลชญา จิตติธวัช
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 1000
  โทรสาร: 02-622-1003
  E-mail: kunchaya.j@thaichamber.org

  ติดต่อ: ศรีสอางค์ จันทร์มณี
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3530
  โทรสาร: 02-622-1003
  E-mail: srisaang@thaichamber.org

  ติดต่อ: เพ็ญนภา ศรีพุฒิ
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3540
  โทรสาร: 02-622-1003
  E-mail: pennapa@thaichamber.org

 • 3

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: คุณอรัญญา เรืองคำ / คุณปิยะฉัตร ศรีชมพู
  โทรศัพท์: 02-345-1145
  โทรสาร: 02-345-1296-99
  E-mail: aranyar@off.fti.or.th / piyachats@off.fti.or.th

 • 4

  สมาคมธนาคารไทย

  ติดต่อ: คุณอนุรักษ์ เรือนพันธ์
  โทรศัพท์: 02-558-7504
  โทรสาร: 02-558-7509
  E-mail: anurak@tba.or.th

  ติดต่อ: คุณธัญญาพร ผดุงการ
  โทรศัพท์: 02-558-7507
  โทรสาร: 02-558-7509
  E-mail: tanyaporn@tba.or.th

 • 5

  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  ติดต่อ: คุณณภัทร เรืองเดชา
  E-mail: naphatabtc@hotmail.com