ติดต่อสอบถาม

 • 1

  สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

  ติดต่อ: ยุวดี แก้วคูนอก
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 4230
  โทรสาร: 02-622-2184
  อีเมล: yuwadee@jsccib.org

 • 2

  หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: กุลชญา จิตติธวัช
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 1000
  อีเมล: kunchaya.j@thaichamber.org

  ติดต่อ: กฤตญา นนทะโชติ
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 5550
  อีเมล: kidtaya@thaichamber.org

 • 3

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: อรมัย ไชยเสนา
  โทรศัพท์: 02-345-1145
  โทรสาร: 02-345-1296-99
  อีเมล: oramaic@fti.or.th

 • 4

  สมาคมธนาคารไทย

  ติดต่อ: อนุรักษ์ เรือนพันธ์
  โทรศัพท์: 02-558-7504
  โทรสาร: 02-558-7509
  อีเมล: anurak@tba.or.th

  ติดต่อ: ธัญญาพร ผดุงการ
  โทรศัพท์: 02-558-7507
  โทรสาร: 02-558-7509
  อีเมล: tanyaporn@tba.or.th

 • 5

  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  ติดต่อ: ณภัทร เรืองเดชา
  อีเมล: abtcthai@gmail.com