ติดต่อสอบถาม

 • 1

  สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

  ติดต่อ: ยุวดี แก้วคูนอก
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 4230
  โทรสาร: 02-622-2184
  อีเมล: yuwadee@jsccib.org

 • 2

  หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: กุลชญา จิตติธวัช
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 1000
  โทรสาร: 02-622-1003
  อีเมล: kunchaya.j@thaichamber.org

  ติดต่อ: ศรีสอางค์ จันทร์มณี
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3530
  โทรสาร: 02-622-1003
  อีเมล: srisaang@thaichamber.org

  ติดต่อ: เพ็ญนภา ศรีพุฒิ
  โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3540
  โทรสาร: 02-622-1003
  อีเมล: pennapa@thaichamber.org

 • 3

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ติดต่อ: อรัญญา เรืองคำ / ปิยะฉัตร ศรีชมพู
  โทรศัพท์: 02-345-1145
  โทรสาร: 02-345-1296-99
  อีเมล: aranyar@off.fti.or.th / piyachats@off.fti.or.th

 • 4

  สมาคมธนาคารไทย

  ติดต่อ: อนุรักษ์ เรือนพันธ์
  โทรศัพท์: 02-558-7504
  โทรสาร: 02-558-7509
  อีเมล: anurak@tba.or.th

  ติดต่อ: ธัญญาพร ผดุงการ
  โทรศัพท์: 02-558-7507
  โทรสาร: 02-558-7509
  อีเมล: tanyaporn@tba.or.th

 • 5

  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  ติดต่อ: ณภัทร เรืองเดชา
  อีเมล: abtcthai@gmail.com