ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 • 1

  Question: เอกสารประกอบการสมัคร / ต่ออายุ


  เอกสารประกอบการสมัคร / ต่ออายุ

  1. ผู้ยื่นคำขอต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกและยังคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็นสมาชิกภาพใบสมัครของท่านจะถูกปฏิเสธ และเสียค่าดำเนินการ 1,500 บาท

  2. ไฟล์หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และฉบับอื่นๆ ที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (PDF) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทางไทยฉบับปัจจุบัน เพื่อแสดงหน้าที่มีการตรวจลงตราการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก (หน้าที่มีประวัติวีซ่าทั้งหมด) กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุน้อยกว่า 5 ปี คือบัตร ABTC จะมีอายุเท่ากับหนังสือเดินทางที่เหลือ หากภายหลังผู้ถือบัตรไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และมาแจ้งทำบัตร (กรณีเปลี่ยนหนังสือเดินทางผ่านระบบ ABTC eLodgment) จึงจะได้รับการเพิ่มอายุการใช้งานของบัตรในส่วนที่ได้ไม่ครบ 5 ปีในครั้งแรก หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี

  3. ไฟล์ลายเซ็น ขาวดำ (JPG) ลายเซ็นต้องเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1MB
  - ขนาดลายเซ็นขั้นต่ำ 50x50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 600x300 pixels (ขนาดที่แนะนำคือ 450x150 pixels)
  - Bit Depth : 8 bits per pixel
  - Color Mode : Grayscale
  - Background Image : White
  - File Size ไม่เกิน 1 MB

  4. ไฟล์รูปถ่าย (JPG)
  - รูปสี ถ่ายปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
  - การแต่งกาย: แต่งกายสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อยืด และไม่ควรใส่เสื้อสีขาว (เนื่องจากจะกลืนกับพื้นหลัง)
  - เป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน ห้ามใช้รูปถ่ายสติ๊กเกอร์และห้ามรีทัชภาพ
  - ขนาดรูปถ่าย: 48 มม. x 33 มม., ความกว้างส่วนศรีษะ: 15มม. ถึง 22 มม., ความสูงส่วนศรีษะ: 28 มม. ถึง 33 มม. (ลักษณะรูปเช่นเดียวกับรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง)
  - ขนาดรูปถ่ายขั้นต่ำ 50x50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 600x800 pixels (หากจะไปถ่ายรูปใหม่ แนะนำให้แจ้งร้านถ่ายรูปว่าขอรูปตามสเป็คการยื่นวีซ่าจีน และขอไฟล์จากร้านมาเพื่ออัปโหลดเข้าระบบ)
  หากลักษณะของรูปภาพถูกต้องตามที่ระบุแล้ว กรุณาปรับไฟล์รูปตามตัวอย่างในลิงค์นี้: https://www.visaforchina.org/SGP_EN/generalinformation/news/282849.shtml การปรับไฟล์ ขนาดที่แนะนำคือ 300x400 pixels
  - Bit Depth : 24 bits per pixel
  - Color Mode : RGB
  - Background Contents : White
  - File Size ไม่เกิน 1 MB

  5. หนังสือรับรองการทำงานที่มีรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริ่มต้นการทำงานกับบริษัท/องค์กร โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อการสมัครบัตร APEC Business Travel card ของหน่วยงานนั้นๆ (PDF)
  ต้องอัปโหลดไฟล์สำเนาหนังสือรับรองบริษัทด้วยทุกกรณี
  - กรณีเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ต้องอัปโหลดไฟล์หนังสือรับรองการทำงาน + ไฟล์สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  - สำหรับผู้สมัครที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ใช้ไฟล์สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แทนหนังสือรับรองการทำงาน) + ไฟล์สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  - สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ใช้ไฟล์สำเนาหนังสือรับรองบริษัทเพียงอย่างเดียว (การเซ็นรับรองเอกสารเกี่ยวกับบริษัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรองของแต่ละบริษัท)

  6. Financial Certificate: ใบแจ้งยอดรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account Statement) ของผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องผ่านการรับรองจากธนาคาร) (PDF)

  7. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (PDF)
  - ใช้ในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือกรรมการ (ไม่มีรายชื่อในหนังสือรับรองบริษัท หรือในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

  8. ไฟล์รูปบัตร ABTC ใบเก่า (กรณีที่เคยมีบัตรแล้ว) (PDF)

  9. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 8,500 บาท เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ scan หลักฐานการชำระเงิน เพื่อ upload เข้าระบบ

  เอกสารต่างๆให้ใช้ไฟล์ PDF เท่านั้น ยกเว้นไฟล์รูปถ่ายและลายเซ็น ให้เป็น JPG
  เอกสารต่างๆ ให้สแกนเป็นไฟล์สี เอกสารที่ออกโดยบริษัท จะต้องประทับตรารับรองสำเนาทุกหน้า

 • 2

  Question: ใช้บัตร ABTC เพื่อไปท่องเที่ยวได้หรือไม่


  ไม่ได้ เพราะบัตร ABTC อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะกรณีไปทำธุรกิจเท่านั้น หากเป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะต้องขอ Visa เช่น ทํางานประจํา เยี่ยมญาติ เป็นต้น ยกเว้นสำหรับการเดินทางไปท่องเทียวในประเทศออสเตรเลีย

 • 3

  Question: บัตร ABTC สามารถใช้เดินทางได้กี่ครั้ง


  สามารถใช้เดินทางไปติดต่อธุรกิจได้ไม่จํากัดจำนวนครั้งจนกว่าบัตรจะหมดอายุ (ตามวันที่ Expire Date ที่ระบุบนบัตร)

 • 4

  Question: กรณีถือบัตร ABTC แล้วมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ต้องทำอย่างไร


  หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการสมัครบัตรใหม่ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ที่สมัครบัตรใหม่ โดยจะใช้เวลาในการอนุมัติประมาณ 4 เดือน สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้ได้จากหัวข้อเอกสารประกอบการสมัคร (ข้อ 3)

 • 5

  Question: ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (ไม่มีหนังสือเดินทางไทย) สามารถสมัครบัตร ABTC ได้หรือไม่


  ไม่สามารถสมัครบัตร ABTC ที่ประเทศไทยได้ เนื่องจากการสมัครผ่านประเทศไทยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย (ถือหนังสือเดินทางไทย) เท่านั้น

 • 6

  Question: บริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกของ 1 ใน 3 สถาบัน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งปรเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย สามารถยื่นเรื่องสมัครบัตร ABTC ได้ไหม


  ไม่ได้ บริษัทที่ใช้ยื่นสมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสถาบันใดสถาบันหนึ่งดังกล่าว เท่านั้น

 • 7

  Question: ใช้บัตร ABTC เดินทางไปเขตเศรษฐกิจใดได้บ้าง โดยไม่ต้องใช่วีซ่าในการเดินทาง


  สามารถใช้บัตร ABTC เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังบัตร โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 19 เขตเศรษฐกิจ (รวมประเทศไทย) ได้แก่:
  Australia, Brunei Darussalam, Chile, China, Chinese Taipei, Hong Kong (China), Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Thailand, Vietnam

 • 8

  Question: ต้องการใช้บัตร ABTC เดินทางไปยังอเมริกา หรือแคนาดา ต้องทำอย่างไร


  การเดินทางไปยังอเมริกา หรือแคนาดา โดยใช้บัตร ABTC ต้องมีวีซ่าควบคู่ด้วย

 • 9

  Question: เงื่อนไขในการสมัครบัตร ABTC


  ในเบื้องต้น บริษัทที่จะทำการสมัครบัตรให้กับผู้บริหารได้ จะต้องเป็นสมาชิกของ 1 ใน 3 สถาบัน คือ:

  1. หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  3. สมาคมธนาคารไทย

  รบกวนตรวจสอบเรื่องสมาชิกภาพให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครด้วยนะคะ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการ การสมัครบัตร / ต่ออายุบัตร APEC Business Travel Card แบบออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ที่ https://abtc-jsccib.org โดยต้องสมัครเป็นผู้ใช้งานระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ (มีค่าธรรมเนียม 8,500 บาท ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือน)

  หมายเหตุ การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานระบบ: หนึ่งบริษัทสามารถมีตัวแทนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ 5 คน โดยตัวแทนแต่ละคนสามารถทำการสมัครให้กับผู้บริหารในบริษัทได้ไม่จำกัดจำนวน และตัวแทน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 2 บริษัทเท่านั้น

 • 10

  Question: การตรวจสอบการ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจต่างๆที่ให้การอนุมัติมาแล้ว (กรณีที่ได้รับหมายเลข Application Number แล้ว)


  ผู้ที่ได้รับหมายเลข Application Number แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะของการ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่ https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html

  (1) เลือก Economy of Application เป็น Thailand
  (2) Application Number หากจำไม่ได้ สามารถดูได้จากใน https://www.abtc-jsccib.org โดยในรายละเอียดสรุปสมัครบัตร ให้คลิกที่ "ดูใบสมัคร" จะปรากฎใบสมัคร และ Application Number กรอก Application Number
  จากนั้นคลิก Search หรือ กด Enter

  หมายเหตุ การ pre-clearance ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละประเทศ

 • 11

  Question: กรณีที่่ต้องการเดินทาง แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติครบ 19 ประเทศ


  เมื่อได้รับการ pre-clearance ครบทั้ง 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบจะทำการออกบัตรให้โดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการเดินทางก่อนที่ pre-clearance จะครบทั้ง 19 เขตเศรษฐกิจ สามารถยื่นคำร้องเพื่อให้ดำเนินการพิมพ์บัตรชั่วคราว (Interim Card) ผ่านระบบ ABTC eLodgment เพื่อใช้เดินทางไปยังประเทศที่ให้การอนุมัติแล้วได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรชั่วคราว (Interim card) ใบละ 1,000 บาท และเมื่อได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบ ABTC ก็จะสั่งพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งเป็นบัตรจริงให้โดยอัตโนมัติ โดยบัตรชั่วคราวจะถูกยกเลิกทันที ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำบัตรชั่วคราวมาเปลี่ยน เพื่อที่จะนำบัตรที่ได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน

  ทั้งนี้ การขอออกบัตรชั่วคราว ผู้ยื่นคำขอควรจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเขตเศรษฐกิจที่ต้องการเดินทางไปนั้นได้ให้การอนุมัติแล้ว เนื่องจากจะไม่มีการคืนเงินให้หากมีการขอยกเลิกในภายหลัง

 • 12

  Question: กรณีทำบัตรสูญหาย


  กรณีบัตรสูญหาย สามารถยื่นคำร้องในการขอแจ้งบัตรหาย ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขั้นตอนการแจ้งบัตรหาย เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย:
  - ไฟล์ใบแจ้งความที่มีการระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตรที่สูญหาย ลงในใบแจ้งความ

 • 13

  Question: กรณีทำบัตรชำรุด


  กรณีบัตรชำรุด สามารถยื่นคำร้องในการขอแจ้งบัตรชำรุด ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขั้นตอนการแจ้งบัตรชำรุด เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย:
  - ไฟล์รูปบัตร ABTC ที่ชำรุด

 • 14

  Question: กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ


  สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางเนื้องจากหมดอายุ เล่มเต็ม ชำรุด ก่อนบัตร ABTC หมดอายุ ซึ่งจะทำให้บัตร ABTC ที่ถืออยู่ ใช้งานไม่ได้ เพราะเลขที่หนังสือเดินทางไม่ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎในบัตรที่ถืออยู่ สามารถยื่นคำร้องในการขอเปลี่ยนหนังสือเดินทาง ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขั้นตอนการขอเปลี่ยนหนังสือเดินทาง และบัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีวันหมดอายุเท่าเดิม เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย:
  - ไฟล์รูปบัตร ABTC
  - ไฟล์หนังสือเดินทางเล่มใหม่

  หมายเหตุ
  หากบัตรใกล้หมดอายุ ท่านอาจได้ร้บบัตรที่ไม่ครบ 19 ประเทศเหมือนเดิม เพราะบางประเทศจะระบุวันที่ approved ไว้เช่น กรณีของคุณภราดร รับข้อมูลวันที่ 26/07/2006 เวลา approved จะระบุวันหมดอายุ 26/07/2009 เท่ากับประเทศนั้น ให้ 3 ปี พอดีแต่บัตรที่ออกจะรอจนกว่า จะครบ 19 ประเทศ ซึ่งก็ต้องหลังวันที่ 26/07/2006 คือวันที่ 06/02/2007 หมดอายุ 06/02/2010 บัตรจะมีอายุ 3 ปี เมื่อได้รับบัตรแล้ว บัตรจะยังไม่สามารถใช้ได้ต้องรออีกประมาณ 3-5 วัน เพื่อรอให้ระบบทำงานเสร็จสิ้น หากเคยได้บัตรแล้ว จะต้องนำบัตรเก่ามาคืน หรือทำลายบัตรเก่าทิ้ง เนื้องจากศูนยข้อมูลบัตร ณ ประเทศออสเตรเลีย ไดทำการยกเลิกข้อมูลบัตรเก่าในระบบเรียบร้อยแล้ว

  หากหนังสือเดินทางเล่มใหม่มีการเปลี่ยนตัวสะกดชื่อ นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิด จะต้องทำการสมัครบัตรใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กรณีขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางได้

 • 15

  Question: กรณีเปลี่ยนลายเซ็น


  สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลี่ยนลายเซ็น โดยลายเซ็นจะต้องตรงกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง สามารถยื่นคำร้องในการขอเปลี่ยนลายเซ็น ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขั้นตอนการขอเปลี่ยนลายเซ็น เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย:
  - ไฟล์รูปบัตร ABTC
  - ไฟล์หนังสือเดินทางเล่มใหม่
  - ไฟล์ลายเซ็น

 • 16

  Question: ช่องทางการชำระเงิน


  สามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์บริการของธนาคารกสิกรไทย เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วให้ทำการอัปโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น

 • 17

  Question: อัปโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินไม่ได้


  ไฟล์หลักฐานการชำระเงินจะต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น หากเป็น jpg กรุณาแปลงไฟล์ให้เป็น pdf ก่อนทำการอัปโหลด ท่านสามารถการแปลงไฟล์ JPG เป็นไฟล์ PDF หรือการรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ เป็นไฟล์เดียว โดยใช้ตัวแปลงออนไลน์ https://www.ilovepdf.com/
  หรือ http://imagetopdf.com/

 • 18

  Question: การเดินทางมารับบัตร ABTC


  สามารถติดต่อรับบัตรได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
  เลขที่ 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  แผนที่ : http://jsccib.org/th/contact
  วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 9:00 - 12:00 น. และ 13:30 - 16:00 น.

  เอกสารที่ใช้ในการรับบัตร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัตร พร้อมเซ็นรับรอง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทน พร้อมเซ็นรับรอง (กรณีที่ผู้อื่นมารับแทน)

 • 19

  Question: ได้รับบัตร ABTC แล้ว (บัตรชั่วคราว) ในบัตรปรากฏ 10 ประเทศแต่ตอนนี้ในระบบอนุมัติเพิ่มมาอีก 5 ประเทศ จะใช้เดินทางไปยัง 5 ประเทศที่เพิ่มมาได้หรือไม่


  ไม่ได้ บัตรชั่วคราวสามารถใช้เดินทางได้เฉพาะประเทศที่ปรากฏในบัตรเท่านั้น หากต้องการเดินทางไปยัง 5 ประเทศที่เพิ่มมา จะต้องทำการขอออกบัตรชั่วคราวผ่านระบบ ABTC eLodgment และชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาทใหม่อีกครั้ง โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์

 • 20

  Question: การแปลงไฟล์ JPG เป็นไฟล์ PDF หรือการรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ เป็นไฟล์เดียว


  ท่านสามารถการแปลงไฟล์ JPG เป็นไฟล์ PDF หรือการรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์ เป็นไฟล์เดียว โดยใช้ตัวแปลงออนไลน์ www.ilovepdf.com หรือ imagetopdf.com

  คลิกดูตัวอย่างวิธีการทำไฟล์   คลิก

 • 21

  Question: การทำไฟล์รูปถ่าย หรือลายเซ็น เพื่ออัปโหลดเข้าระบบ


  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Gimp เพื่อทำไฟล์ได้ที่ : https://www.gimp.org/downloads/

  ตัวอย่างวิธีการทำไฟล์รูปถ่าย คลิก

  ตัวอย่างวิธีการทำไฟล์ลายเซ็น คลิก

 • 22

  Question: กรณีคำขอ ขึ้นเตือนว่า "ไม่พบ Application Number ไม่ตรงกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน"


  กรณีนี้จะเกิดกับผู้ที่เคยสมัครในระบบกระดาษ ซึ่งจะไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนในระบบใหม่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ

 • 23

  Question: เมื่อได้รับการแจ้งให้แก้ไขข้อมูล หรือส่งไฟล์ใหม่ (อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม) จะต้องทำอย่างไร


  ล็อคอินเข้าสู่ระบบ แล้วคลิก "อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม" หรือคลิกลิงค์ที่ปรากฏในอีเมล แล้วดำเนินการตามขั้นตอน
  ตัวอย่างวิธีการอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

 • 24

  Question: สถานะ "รออนุมัติ" หมายถึงอะไร


  สถานะ รออนุมัติ คือการสถานะการรอ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจต่างๆ ให้ครบทั้งหมด 19 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่:
  Australia, Brunei Darussalam, Chile, China, Chinese Taipei, Hong Kong (China), Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Thailand, Vietnam

 • 25

  Question: กรณีที่ไม่ได้รับอีเมลจากระบบ


  กรุณาตรวจสอบในถังขยะ (junk mail) หรือสแปมเมล (spam mail) ถ้าหาไม่พบ กรุณาติดต่อฝ่ายไอทีของท่าน เพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่ามีการบล็อคอีเมลจากระบบหรือไม่
  อีเมลจากระบบชื่อ no-reply@abtc-jsccib.org
  หากยังไม่ได้รับเมลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • 26

  Question: แก้ไขข้อมูลแล้ว แต่สถานะในหน้าแรกยังคงเป็น "ขอเอกสารเพิ่มเติม"


  ในหน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม "อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม" เมื่อปรากฏหน้าอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม ให้คลิก "ส่งข้อมูล" โดยปุ่มจะอยู่ด้านล่าง (คลิกส่งข้อมูลได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องคลิก link เพื่อแก้ไขข้อมูลซ้ำ)

 • 27

  Question: ABTC ปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของฉันอย่างไร


  เราทราบดีว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ และนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราเช่นกัน เราจึงให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณ จะปลอดภัยและเข้าถึงได้เมื่อคุณต้องการ

  เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และทำให้ Google มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณ เราใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ทุกปีไป กับการรักษาความปลอดภัย และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังได้สร้างเครื่องมือความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยที่ใช้งานง่าย อย่างเช่น Google แดชบอร์ด การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน และการตั้งค่าโฆษณา ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับ Google สบายใจได้ว่าการควบคุมอยู่ในมือคุณ

 • 28

  Question: ความหมายของแต่ละสถานะ


  1. บันทึกร่าง
   ความหมาย : ใบสมัคร/คำขอที่ผู้ใช้งาน ยังดำเนินการสร้างไม่เสร็จ จึงทำการบันทึกฉบับร่างเอาไว้ เพื่อมาดำเนินการต่อในภายหลัง
  2. รอชำระเงิน
   ความหมาย : ใบสมัคร/คำขอ รอการชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน  เข้าสู่ระบบได้เฉพาะที่สถานะนี้เท่านั้น
  3. รอตรวจสอบ หลักฐานการชำระเงิน (กกร.)
   ความหมาย : ผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบแล้ว อยู่ในขั้นตอนรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
  4. ชำระเงินแล้ว รอตรวจสอบ หลักฐานการชำระเงิน (กกร.)
   ความหมาย : ใบสมัคร/คำขอ ที่ได้รับข้อมูลการชำระเงินจาก Kbank รอการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
  5. รอตรวจสอบ โดย Officer
   ความหมาย : ใบสมัครรอการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ระดับ Officer ของสถาบันต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
   หลังจากผ่านการยืนยันการชำระเงินแล้ว
  6. รอตรวจสอบ โดย Supervisor
   ความหมาย : ใบสมัครการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ระดับ Supervisor ของสถาบันต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
   หลังจากผ่านการตรวจสอบโดย Officer
  7. รอตรวจสอบ โดย Director
   ความหมาย : ใบสมัครการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ระดับ Director ของสถาบันต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
   หลังจากผ่านการตรวจสอบโดย Supervisor
   ซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาสุดท้ายของแต่ละสถาบัน
  8. รอตรวจสอบ โดย กกร
   ความหมาย. : ใบสมัครรอเจ้าหน้าที่จากกกร.พิจารณา หลังจากผ่านการตรวจสอบโดย Director ของสถาบันต่างๆ
   ก่อนส่งไปให้กงสุล
  9. รอตรวจสอบ โดย กงสุล
   ความหมาย : ใบสมัคร : รอการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่จากกงสุล เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะส่งเข้าระบบกลาง (Australia)
   คำขอ : เป็นคำขอที่ผ่านการยืนยันกาารชำระเงินแล้ว รอการพิจารณาจากกงสุล ก่อนนำเข้าระบบกลางเพื่อดำเนินการตามคำขอทได้รับ
  10. รอส่งข้อมูล
   ความหมาย : ใบสมัครผ่านการตรวจสอบจากกงสุลแล้ว แต่รอการนำเข้าข้อมูลเข้าระบบกลาง
  11. ส่งข้อมูลแล้ว
   ความหมาย : ใบสมัคร : ทำการส่งข้อมูลเข้าระบบกลางแล้ว รอการนำข้อมูล Application No. เข้าสู่ระบบ
   คำขอ : ระบบกลางดำเนินการออกข้อมูลบัตร และทางประเทศไทยผลิตบัตร
  12. รออนุมัติ
   ความหมาย : ใบสมัครได้รับ Application No. แล้วรอการอนุมัติจากทางเขตเศรษฐกิจทั้ง 19 เขต
  13. รับบัตรเข้า
   ความหมาย : เจ้าหน้าที่ได้ทำการนำเข้าข้อมูลบัตร ABTC เข้าสู่ระบบ (scan บัตร) และรอการมารับบัตร โดยมีการบันทึกว่าเป็นบัตรของใคร, รายการใบสมัครหรือคำขอ, และรับเข้ามาเมื่อไร และมีเมลแจ้งไปยังอีเมลของผู้ใช้งานและตามที่ปรากฏในใบสมัคร
  14. จ่ายบัตรออก
   ความหมาย : เจ้าหน้าที่ได้ทำการจ่ายบัตรออกให้กับผู้ที่มารับบัตร โดยมีการบันทึกข้อมูลการจ่ายบัตรว่า , ของใคร,
   และจ่ายบัตรให้กับใคร
  15. ขอเอกสารเพิ่มเติม
   ความหมาย : เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าต้องการขอเอกสารหรือข้อมูลการสมัคร/คำขอ เพิ่มเติม จะทำการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการแก้ไขข้อมูลหรืออัปโหลดเอกสารเข้ามาใหม่
  16. ปฎิเสธ
   ความหมาย : ใบสมัคร/คำขอ ไม่ผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ มีการบันทึกสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา
   และอยู่ระหว่างขั้นตอนการคืนเงินค่าธรรมเนยม (กรณีที่เป็นคำขอ จะไม่มีการคืนเงิน)
  17. คืนเงินผู้สมัคร
   ความหมาย : ทำการคืนเงินการสมัคร ให้กับใบสมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณา และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องคืนเงิน
  18. ยกเลิก
   ความหมาย : ใบสมัคร/คำขอถูกยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ (สถานะนี้จะไม่มีการคืนเงินผู้สมัคร)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561
วันนี้ : 3 ครั้ง เมื่อวาน : 45 ครั้ง
เดือนนี้ : 1025 ครั้ง เดือนที่แล้ว : 1228 ครั้ง
ทั้งหมด : 66333 ครั้ง