Privacy Notice (PDPA)

 1. หนังสือให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อ การประสานงานในกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1.1. การประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อาทิเช่น การจัดทำหนังสือทำเนียบ การประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าหรือกับทางราชการ หรือ ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่างๆแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)กับบุคคลภายนอก เป็นต้น

  1.2. การดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก อาทิเช่น การจัดเก็บค่าบำรุงสมาชิก การต่ออายุความเป็นสมาชิก การประชุมสมาชิก การจัดเก็บค่าบริการ เป็นต้น

  1.3. การปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อดำเนินการออกหนังสือรับรองต่างๆที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ อาทิเช่น การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การรับรองเอกสารทางการค้า การออกเอกสารATA CARNET การออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า เป็นต้น

  1.4. การประสานงานระหว่างคณะกรรมการและสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ต่างๆอาทิเช่นการจัดทำหนังสือทำเนียบรายชื่อ

  1.5. การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อาทิเช่น สัญญาจ้างแรงงาน แฟ้มประวัติพนักงาน เป็นต้น

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปี เกิด รูปถ่าย ประวัติส่วนบุคคล อาทิเช่น ข้อมูลการศึกษา เป็นต้น

  2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ดำเนินการจัดเก็บตามกรอบเวลาในการดำรงสถานะในการเป็น กรรมการ สมาชิก ผู้ใช้บริการ และ ลูกจ้าง หรือ จัดเก็บไว้ไม่เกินห้าปีสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)เพื่อประโยชน์ของตน

  3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อเฉพาะตามวัตถุประสงค์ตามข้างต้นหรือตามหมายเรียกคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

  4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

  4.1. ขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้

  4.2. ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้

  4.3. แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

  4.4. คัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้

  4.5. ขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

  4.6. เพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ 

  5.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ที่ เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 โทรศัพท์ : 0 xxx xxxxx E-Mail : xxxxxxxx

 2. อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว