บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค
APEC Business Travel Card (ABTC)

เข้าสู่ระบบ

กรุณากรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? คลิกที่นี่

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? สมัครบัญชีผู้ใช้งาน

การสมัครบัญชีผู้ใช้งานระบบ (User)

หนึ่งบริษัทสามารถมีตัวแทนสมัครบัญชีผู้ใช้งานระบบได้ 5 คน โดยตัวแทนแต่ละคนสามารถทำการสมัครให้กับพนักงานในบริษัทได้ไม่จำกัดจำนวน และตัวแทน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 2 บริษัทเท่านั้น

APEC Business Travel Card (ABTC)

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค
เป็นเสมือนวีซ่าซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ (ปัจจุบันมีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ) ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองโดยสามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค บัตร ABTC มีอายุการใช้งาน 5 ปี กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับอายุของหนังสือเดินทางเล่มนั้น หลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแจ้งเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อายุที่เหลือจะเพิ่มให้ในบัตรใบใหม่
** หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี **
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้สมัครบัตร ABTC จะต้องทำงานอยู่ในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่: หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย
2.ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
3.ผู้สมัครต้องอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป